در مورد درخشش بی حد و مرز سیلیکون ولی میتوان به زیرساخت مناسب به عنوان بخشی از اکوسیستم این دره اشاره کرد. زیرساخت مورد نظر مشتمل بر دفاتر حقوقی و سیستمهای پشتیبانی و از همه مهمتر سرمایه‌گذاران خطرپذیر است که به طور عمده در خیابان سند هیل در جوار دانشگاه استنفورد مستقر شده‌اند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر پس از آنکه شرکت اپل با ارزشگذاری 3/1 میلیارد دلار در سال 1980 وارد بورس شد، بیش از پیش فعالیت‌های خود را در این راستا جهت دادند.

ولی اکوسیستم مورد نظر با برآمدن کارآفرینان در دره سیلیکون تکامل پیدا کرد. کارآفرینان، به پشتیبانی و آموزش تیمهای فناوری با ایده‌های نو، خلاقانه، و ممتاز برخاستند تا با جلب سرمایه به ایجاد شرکتهای نوپا براي تولید محصول یا ارائه‌ی خدمات اقدام کنند. شرکتهای نوپا به توسعه فناوری در راستای نیازهای بازار می‌اندیشند و جذب در شرکتهای بزرگ یا ورود به بازار بورس را هدف عمده خود قرار می‌دهند.

به زبان ساده دو دسته نیروی انسانی لازمه شکل دادن دره سیلیکون است: آدمهای پولدار و آدمهای باانگیزه و کاردرست! چون اینها اصلی‌ترین افراد در راه اندازی شرکتهای نوپا هستند. بالاخره جمع آدمهای پولدار که آماده سرمایه‌گذارس باشند و آدمهای کاردرست که خلاقانه و نوگرایانه بیندیشند براي شکل گرفتن و رونق بهشتی چون دره سیلیکون ضروری است.

اما مهمترین عامل موفقیت دره سیلیکون را باید مدیون اکوسیستم محیط، فرهنگ کاری و ساختارهای ویژه اعم از حقوقی و سرمایه‌گذاري آن دانست. در ایالات متحده بنگاه‌داری پیشینه زیادی داشته است و شرکتهای بزرگ نظیر IBM یا GM که در شرق آمریکا مستقر بودند، فرهنگ ویژه کاری که مبتنی بر سلسله مراتب و انجام بیشتر امور پژوهش و توسعه در داخل شرکت بود را شکل دادند ولی در دره سیلیکون فرهنگ کاری جدیدي مبتنی بر همکاری و تقسیم کار و ارتباطات شبکه‌ای در داخل شرکتها به وجود آمد که از عوامل مهم تحرك و پویایی دره سیلیکون در عصر اقتصاد نوآرانه محسوب میشوند.

در درة سیلیکون آدمهاو ماهیت کاری آنها نقش اساسی دارند نه ساختمانها. فضاهاي کاريی در واقع فرع قضیه هستند. نقش اساسی به عهده¬ی آدمهاي با انگیزه و کاردرست است که عمدتاً کار اصلی را حتی قبل از تأسیس شرکت نوپا در هر کنج و گوشه¬اي انجام داده¬اند. در تولید درة سیلیکون آدمهاي کاردرستی را میخواهیم که در کنج خانه¬ها یا خوابگاههاي دانشجویی دورهم جمع شوند و تصمیم به راه اندازي یک شرکت نوپا بگیرند، در آن صورت است که میتوانیم امیدوار باشیم و جلو برویم.

در مورد مهمترین ویژگی در فناوری های این دره باید یادآور این موضع شد که شرکتهاي درة سیلیکون این توانایی مهم را دارا هستند که استراتژي نوآوري خود را با استراتژي تجاري خود ترکیب و هم راستا کنند. به عبارت دیگر رمز موفقیت در درة سیلیکون نوآوري است ولی نوآوري به گونه¬اي مورد توجه و حمایت قرار میگیرد که از اهمیت تجاري نیز برخوردار باشد و به این مهم توجه ویژه و سیستماتیکی در شناسایی نیازها و بررسی بازار و غیره مبذول میشود.

بنایراین آنچه که شاید مغفول مانده است توجه به این نکته باشد که دمندگان روح درة سیلیکون نه دانشگاهها بودند، نه بخشهاي صنعتی، و نه حتی دولت آمریکا با صرف اعتبارات پژوهشی در زمینۀ های مختلف من جمله صنایع دفاعی. بلکه آنچه که موجب پیدایش و رونق درة سیلیکون گردید انسانها و روابط ارزشمند کاری بودند که ترمن به طور زیرکانه بین استادان دانشگاه استنفورد و مدیران بخشهاي صنعتی پایه گذاری نمود و سپس ادامه دهندگان این مسیر از آن مراقبت کردند.

نهادهاي درة سیلیکون به این نکته واقف شدند که همکاري و رقابت به طور همزمان موجب دست یافتن به موفقیت های چشم¬گیر است.

اکوسیستم موجود از مخاطره¬ها و تجربه¬ها حمایت و پشتیبانی میکند و روایت شکست¬ها و پیروزي¬ها را به مشارکت میگذارد. به عبارت دیگر، درة سیلیکون یک سیستم باز است با یک شبکه ارتباطی گسترده.

علاوه بر موارد مذکور، هواي خوب در درة سیلیکون، نزدیکی به کوهستان و اقیانوس و مسیرهاي متنوع کوهپیمایی، به عنوان موارد جانبی موجب میشوند که فرهنگ واقع¬گرایی و همکاري شکل بگیرد و رشد کند.

نکتۀ قابل توجه دیگر مهاجرپذیري در درة سیلیکون است. میان بنیان¬گذاران درصد بالایی از شرکتهاي نوپا، فردي مهاجر به نقش¬آفرینی می-پردازد و در شرکتهاي بزرگی نظیر گوگل و غیره کارکنانی از بسیاري از کشورها حضور دارند. در واقع در فضای این دره، مهاجران خوش پتانسیل میتوانند جذب شوند و جایگاه خود را در بسترهای مناسب پیدا کنند. این تنوع فرهنگی علاوه بر گردآمدن بهترین پتانسیل ها از سراسر دنیا به نوعی به ایجاد فضاي آزاد موجود یاري میرساند و مهاجران با شناختی که از بازارهاي منطقه¬اي با خودت به سوغات می¬آوردند، در توسعه و نوآوري¬های دره سیلیکون نقش بسزایی ایفا میکنند. عده¬ای از این مهاجران که به کشورهاي خود باز میگردند بازهم به نوعی یاري-رسان روند فعالیتهاي ارزشمند درة سیلیکون اعم از کارهاي برونسپاري و غیره هستند.