طراحی و نمونه‌سازی:

بدون شک پس از در اختیار داشتن ایده محوری مطلوب، چگونگی طی شدن مسیر طراحی و پیاده سازی نمونه اولیه، پیش از تولید انبوه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این مسیر بدان جهت است که رقابت زمانی در پیاده سازی، رقابت فنی در کیفیت محصول نهایی و نیز از همه مهمتر رقابت اقتصادی در هزینه تمام شده ی آن، در واقع تبیین کننده امکان یا عدم امکان تولید انبوه و همچنین قیمت تمام شده در سری سازی برای صنعت مورد نظر(در مورد مخاطبین صنعتی) و یا کاربر نهایی (در مورد استارت آپ ها) خواهد بود.
تیم فنی رایوان با در نظر گرفتن پارامترهای مذکور، پیش از آغاز پروسه ی تولید انبوه، اقدام به ساخت نمونه‌ی اولیه ی آنچه را که قرار است در آینده تولید محصولتان شاهد آن باشید، خواهد کرد. نمونه اولیه پس از ساخت، با توجه به پارامترهای تست کیفیت فنی (QC) جهت ورود به پروسه‌ی دریافت استانداردها - درصورت نیاز - و نیز تولید انبوه، مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت.