مقدمه مسیر همکاری خود را بر شالوده ی همراهی مخاطبانمان در زمینه نیازسنجی و پرورش ایده بنا نهاده ایم.

قابل توجه صنعتگران محترم:

همان طور که میدانیم چیستی یک راه حل و چگونگی پیاده‌سازی آن در قالب یک محصول و یا خدمت، گام نخست در حل مشکلات مربوط به یک صنعت است.
رایوان عهده دار پیاده سازی و تحقق راه حل ها و ایده هایی خواهد بود که همواره برای حل موانع فعالیت هایتان در ذهن داشته اید. تیم فنی این شرکت، امکان به واقعیت رسیدن راه حل هایتان را بررسی و سپس آنالیز همه جانبه فنی و اقتصادی آن ها را پیش از پیاده سازی برایتان تصویر خواهد کرد .
حتی اگر ایده ای ندارید اما به دنبال افزایش بهره وری و عملکرد بهتر از نظر فنی و اقتصادی برای برد رقابتی در بازار صنعت خود هستید، تیم نیازسنجی و آنالیز رایوان پس از بازدید از فعالیت هایتان، پتانسیل های موجود در جهت پیشرفت در این مسیر را برایتان تصویر خواهد کرد.

صنعتگر الکترونیکی
استارتاپ الکترونیکی
قابل توجه استارت آپی های با انگیزه:

میدانیم که پس از بازاریابی یک محصول و یا خدمت، برآوردن کامل نیازهای فنی و اقتصادی آن، نقش اساسی در ایجاد رضایت در بازار هدف این محصول و یا خدمت دارد.
اگر در استارت آپ خود با نیازهای الکترونیکی و کنترلی مواجه اید، همکاری B2B رایوان با شما ، تیم فنی رایوان را عهده دار دست و پنجه نرم کردن با این نیازها، جهت پیاده سازی محصولی با مشخصات فنی مطلوب و آنالیزشده از نظر اقتصادی خواهد کرد. پس تمرکز کامل تیم خود را بر روی سنجش بازار هدف و فروش محصول نهاییتان بگذارید. همچنین پس از موفقیت شما در بازارسازی ، تولید انبوه محصول و خدمت مورد نظرتان را نیز به واقعیت تبدیل خواهیم کرد.